БИЗНЕС

Өмчийн санхүүжилт

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Өмчийн санхүүжилт

Хувьцаа нь Компанид хөрөнгө оруулж, түүнийг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож санал өгөх, ногдол ашиг авах болон хуулиар тогтоосон бусад эрхийг гэрчилсэн үнэт цаас юм

IPO үйл ажиллагаа

1

Бэлтгэл үе

Мэргэжлийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулах

ХЭХ, ТУЗ-ийн шийдвэр гаргах

Компанийн болон мэргэжлийн байгууллагын хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах

Санхүүгийн тайлан болон аудитын дүгнэлт

Бизнесийн үнэлгээ/ Хөрөнгийн үнэлгээ

Хуулийн дүгнэлт

2

Зөвшөөрлийн үе

Үнэт цаасны танилцуулгыг эцэслэн боловсруулах, СЗХ, Биржээс зөвшөөрөл авах

3

Танилцуулгын үе

Олон нийтэд үнэт цаас танилцуулах арга хэмжээ (Roadshow), санхүүжилт татах

4

Арилжааны үе

Захиалга авах, арилжаа эхлүүлэх

Оролцогч талууд

АНДЕРРАЙТЕР

IPO ажиллагааг зохион байгуулах, Магадлан шинжилгээ, дүгнэлт, Үнэт цаасны танилцуулга, Roadshow, Санхүүжилт татах , Арилжаа зохион байгуулах

ХУУЛИЙН ФИРМ

Хуулийн дүгнэлт

Хууль эрх зүйн зөвлөгөө

АУДИТЫН КОМПАНИ

Санхүүгийн тайлангийн аудит


ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИ

Хөрөнгийн үнэлгээ

Компанийн үнэлгээ

МХБ-ийн бүртгэлийн шалгуур

ШАЛГУУР/АНГИЛАЛ

I АНГИЛАЛ

II АНГИЛАЛ

III АНГИЛАЛ

Үйл ажиллагаа явуулсан жил

3-аас доошгүй

2-оос доошгүй

-

Санхүүгийн тайлан (СТОУС)

3 жил

2 жил

-

Сүүлийн жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ

₮5 тэрбумаас дээш

-

-

Сүүлийн жилийн ашгийн хэмжээ

₮1 тэрбумаас дээш

₮100 саяас доошгүй

-

Ажлын капитал

-

Бүртгэгдсэнээс хойш 12 сарын хугацаанд хангалттай байх

-

Компанийн засаглалын зарчмыг дагаж мөрдөх


+


+ /мөрддөггүй бол тайлбарлах/

+ /мөрддөггүй бол тайлбарлах/

Удирдлагын багийн туршлага, түүний болон хяналтын багц эзэмшигчид

Сүүлийн 2 жилийн гүйцэтгэх удирдлагын багийн бүрэлдэхүүний

-

-

Зах зээлийн үнэлгээ

₮10 тэрбумаас дээш

₮1 тэрбумаас дээш

Биржээс тухай бүр

Олон нийтэд эзэмшүүлэх хувь

25%-иас доошгүй

25%-иас доошгүй

-

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо

100-аас доошгүй

50-аас доошгүй

-

Үнэт цаас нь арилжих боломжтой байх

100-аас доошгүй

-

-

IPO үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Ажлын төлөвлөгөө

Нийт 7 хоногоор

ХЭХ-р олон нийтэд хувьцаа гаргах шийдвэр

0-1 долоо хоног

Оролцогч байгууллагуудыг сонгон, гэрээ байгуулах

0-1 долоо хоног

Аудитын тайлан

4 долоо хоног

Бизнес төлөвлөгөө

4 долоо хоног

Үнэлгээний тайлан

4 долоо хоног

Хуулийн дүгнэлт

4 долоо хоног

Үнэт цаасны танилцуулга бэлтгэх

5 долоо хоног

Андеррайтерийн дүгнэлт

0-1 долоо хоног

Материал нэгтгэх, хянах

3 долоо хоног

Биржид материал өгөх, зөвшөөрөл авах

3 долоо хоног

СЗХ-д материал өгөх, зөвшөөрөл авах

4 долоо хоног

Үнэт цаасны хадгалалт, бүртгэл, тооцооны гэрээ байгуулах

0-1 долоо хоног

Захиалга авах, арилжаа эхлүүлэх

0-1 долоо хоног

Өмчийн санхүүжилт

Хувьцаа нь Компанид хөрөнгө оруулж, түүнийг үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд оролцож санал өгөх, ногдол ашиг авах болон хуулиар тогтоосон бусад эрхийг гэрчилсэн үнэт цаас юм

IPO үйл ажиллагаа

1

Бэлтгэл үе

Мэргэжлийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулах

ХЭХ, ТУЗ-ийн шийдвэр гаргах

Компанийн болон мэргэжлийн байгууллагын хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах

Санхүүгийн тайлан болон аудитын дүгнэлт

Бизнесийн үнэлгээ/ Хөрөнгийн үнэлгээ

Хуулийн дүгнэлт

2

Зөвшөөрлийн үе

Үнэт цаасны танилцуулгыг эцэслэн боловсруулах, СЗХ, Биржээс зөвшөөрөл авах

3

Танилцуулгын үе

Олон нийтэд үнэт цаас танилцуулах арга хэмжээ (Roadshow), санхүүжилт татах

4

Арилжааны үе

Захиалга авах, арилжаа эхлүүлэх

Оролцогч талууд

АНДЕРРАЙТЕР

IPO ажиллагааг зохион байгуулах, Магадлан шинжилгээ, дүгнэлт, Үнэт цаасны танилцуулга, Roadshow, Санхүүжилт татах , Арилжаа зохион байгуулах

ХУУЛИЙН ФИРМ

Хуулийн дүгнэлт

Хууль эрх зүйн зөвлөгөө

АУДИТЫН КОМПАНИ

Санхүүгийн тайлангийн аудит


ҮНЭЛГЭЭНИЙ КОМПАНИ

Хөрөнгийн үнэлгээ

Компанийн үнэлгээ

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com

Холбоо барих

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо, Сүхбаатарын талбай 2, Сэнтрал Тауэр, 17 давхар

7700-3322

info@ardholdings.com